Viện kinh tế xây dựng chủ trì xây dựng Lộ trình áp dụng BIM

Hiện nay, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng Đề án Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình xây dựng

Trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo việc áp dụng BIM trong công tác thiết kế, quản lý dự án đối với các công trình cấp II trở lên thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước; Đối với các công trình cấp II trở lên thuộc các dự án không sử dụng vốn nhà nước, sử dụng BIM cho mô hình kiến trúc khi xét duyệt cấp phép quy hoạch, xây dựng. Chuẩn bị các điều kiện để áp dụng BIM có hiệu quả cho tất cả các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trong các giai đoạn: thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì công trình xây dựng.


Tác giả: Thanh Pham